НЭГ. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ХОЁР. БОЛОВСРОЛ

Элссэн он Төгссөн он Хаана Ямар сургууль Мэргэжил Гэрчилгээний дугаар Голч дүн

A. Мэргэшлийн бэлтгэл

Элссэн он Үргэлжилсэн хугацаа Хаана, ямар байгууллагад Ямар чиглэлээр

ГУРАВ. ГЭР БҮЛ

A. Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ

Таны юу Овог нэр Нас Хүйс Эрхэлж буй ажил Одоо эрхэлж буй ажил Утас

ДӨРӨВ. АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

А. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр Албан тушаал Ажилд орсон Ажлаас гарсан Гарсан шалтгаан Цалин Ажлын үүрэг

ТАВ. УР ЧАДВАР

А. Гадаад хэлний мэдлэг:

Гадаад хэлний нэр Сонсох чадвар Ярих чадвар Унших чадвар Бичиж орчуулах чадвар

Б. Ур чадвар: Компьютер дээр ажиллах чадвар

MC: word, excel, powerpoint, outlook, project, access * Санхүүгийн: interactive, пирамид, бусад * Зургийн: Photoshop, CorelDraw, AutoCad, StudioMax

В. Авъяас чадвар:

Нэр Хичээллэсэн жил Зэрэг цол Амжилт

ЗУРГАА. БУСАД

А. Шагнагдсан байдал

Он Төрөл Нэр Тайлбар

Таны талаар тодорхойлох 2 хүний тухай мэдээлэл өгнө үү

Таны талаар тодорхойлолт гаргах хүний нэр Таны хэн болох Ажил, албан тушаал Холбоо барих утас

Таны хамаатан садан, найз нөхөд манай байгууллагад ажилладаг эсэх

Хэний хэн Аль компани/газар, хэлтэс, нэгжид Ямар албан тушаал дээр